Regulamin konkursu z dn. 23.08.2019r.

Regulamin konkursu BS Deweloper Sp. z o.o.
z dn. 23.08.2019r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnictwo użytkownika oznacza, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
 3. Organizatorem Konkursu jest BS Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w 36-072 Świlcza 474.
 4. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Elit I Spa Ambasada Urody i Piękna. ul. Słowackiego 16 (Galeria Pasaż Rzeszów). 35-060 Rzeszów.
 5. Opublikowanie Konkursu i Regulaminu Konkursu na portalu facebook.com jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości uczestnikom Konkursu.
 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 13 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie, które posiadają adres zamieszkania na terenie Polski.
 2. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne.
 3. Udział w Konkursie oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.
 4. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania zwycięzców oraz wydawania nagród prowadzić będzie Organizator Konkursu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a) bycie fanem profilu „BS Deweloper” na portalu facebook.com,
  b) bycie fanem profilu „Elit | Spa Ambasada Urody i Piękna” na portalu facebook.com,
  c) posiadanie prawdziwego profilu na portalu facebook.com (Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w profilu).
 6. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu uczestnika, który:
  a) postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem;
  b) posiada fikcyjny profil na portalu facebook.com lub profil z nieprawdziwymi danymi osobowymi.

III  PROWADZENIE I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Konkurs jest prowadzony na profilu portalu facebook.com „BS Deweloper”.
 2. Konkurs trwa od 23 sierpnia 2019r., od godz. 12.00 i trwa do dnia 28 sierpnia 2019r. do godz. 15.00.
 3. Zasady Konkursu:
  a) należy polubić profil „BS Deweloper” na portalu facebook.com,
  b) należy polubić profil „Elit | Spa Ambasada Urody i Piękna” na portalu facebook.com,
  c) uczestnik udostępnia publicznie post konkursowy na swojej tablicy,
  d) w komentarzu pod postem konkursowym Uczestnik oznacza 3 znajomych.
 4. Rozwiązanie konkursu: Organizator wyłania zwycięzcę poprzez losowanie. Wyniki zostaną opublikowane 28 sierpnia 2019 r. na portalu facebook.com „BS Deweloper”.
 5. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział jednokrotnie.
 6. W przypadku złamania zasad niniejszego Regulaminu bądź publikowania niestosownych treści, Organizator zastrzega sobie kasowanie niewłaściwych wpisów i wykluczenie uczestnika z udziału w Konkursie.

IV NAGRODY

 1. Organizator/Fundator w ramach Konkursu przyzna następujące nagrody: Voucher o wartości 100 PLN (słownie: sto złotych) do wykorzystania w strefie fryzjerskiej lub kosmetycznej w Elit | Spa Ambasada Urody i Piękna oraz gadżety firmowe Elit | Spa Ambasada Urody i Piękna.
 2. W przypadku braku zgłoszenia Zwycięzcy we wskazanym terminie, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

V NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

 1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia uczestnikowi dalszy udział w niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.
 2. Naruszenie przepisów polskiego prawa stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach związanych z niniejszym Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

 

VII WYKLUCZENIE UCZESTNIKA Z KONKURSU

 1. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu oraz odebrać mu prawo do nagrody, jeśli zajdzie podejrzenie stosowania niewłaściwych lub nieuczciwych praktyk, niezgodnych z zasadami konkursu bądź postępowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 2. Wykluczenie uczestnika z konkursu wraz z prawem do przyznania nagrody może nastąpić w trakcie oraz po zakończeniu konkursu.
 3. Nagrody utracone przez uczestnika/zwycięzcę w wyniku wykluczenia z konkursu zostaną przyznane pozostałym uczestnikom bądź pozostają do dyspozycji Organizatora.
 4. Decyzja o wykluczeniu użytkownika z konkursu przez Organizatora jest wiążąca i ostateczna oraz nie podlega reklamacji.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik Konkursu wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z Konkursem.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe nie są w żaden sposób przechowywane ani wykorzystywane, pozostają one wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu w celu weryfikacji tożsamości użytkowników bądź odbioru przyznanych nagród.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikające z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany lub administrowany przez portal facebook.com.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedzenia, według własnego uznania. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator poinformuje użytkowników o zmianach na profilu w portalu facebook.com, wskazując datę wejścia w życie zmian. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmienionego Regulaminu i nie będzie zgadzał się na jego przestrzeganie, zobowiązany będzie do usunięcia własnego wpisu na cele Konkursu. Usunięcie wpisu jest jednoznaczne z wypisaniem się z Konkursu.

BS Deweloper Sp. z o.o.
Świlcza 474
36-072 Świlcza
NIP: 5170370916

SALON SPRZEDAŻY

© 2018 BS DEWELOPER. Wszelkie prawa zastrzeżone