REGULAMIN PROMOCJI
„10 % RABATU W ABRA MEBLE PRZEZ 60 DNI”

 1. Organizatorami promocji „10 % rabatu w Abra Meble przez 60 dni” (dalej: „Promocja”) są:

BS Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w 36-072 Świlcza nr 474, NIP: 5170370916, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000572746 (dalej: „Deweloper”)

oraz

Abra S.A. z siedzibą w 30- 417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33a, NIP: 6792143823, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000003143 (dalej „Abra”)

(dalej: „Organizatorzy”).

 1. Promocja przeznaczona jest dla klientów końcowych – nabywców lokali danej inwestycji Dewelopera (dalej: „Uczestnicy Promocji”).
 2. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych. Promocja nie dotyczy przedsiębiorców i osób prawnych.
 3. Uczestnicy Promocji otrzymują od Dewelopera kartę rabatową in blanco (dalej: „Karta Rabatowa”) w terminie i w sposób określony umową marketingową zawartą pomiędzy Organizatorami. Wzór Karty Rabatowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Na jeden lokal zostanie wydana jedna Karta Rabatowa, niezależnie od liczby właścicieli lokalu.
 4. Karta Rabatowa upoważnia Uczestnika Promocji do:
  a)
  dokonywania zakupów z rabatem w wysokości 10% (dalej: „Rabat”) w sklepie stacjonarnym Abra meble zlokalizowanym w (35-959) Rzeszów, ul. Rejtana  67 (Galeria Nova). Karta Rabatowa może być użyta wielokrotnie przez okres 60 dni od daty dokonania pierwszych zakupów,
  b)
  darmowego wielokrotnego transportu zakupionych w Abra towarów na terenie miasta Rzeszowa przy dokonaniu zakupów o wartości powyżej 2500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto) przez okres 30 dni od daty dokonania pierwszych zakupów.
 5. Promocją nie jest objęta sprzedaż usług, a także sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.abra-meble.pl.
 6. Uczestnik Promocji otrzymuje Kartę Rabatową z uzupełnionym terminem jej ważności. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości termin ważności Karty Rabatowej jest ostatnim dniem, w którym Uczestnik Promocji może dokonać zakupu  z uwzględnieniem Rabatu, niezależnie od daty pierwszych dokonanych przez niego zakupów.
 7. Uczestnik Promocji posiadający Kartę Rabatową każdorazowo przy transakcji zakupu towarów, okazuje kasjerowi Kartę Rabatową. Karta Rabatowa powinna być okazana przed dokonywaniem płatności za towary stanowiące przedmiot transakcji. Podczas dokonania pierwszych zakupów kasjer uzupełnia Kartę Rabatową o datę tych zakupów w specjalnie wyznaczonej do tego celu rubryce, znajdującej się na rewersie Karty Rabatowej.
 8. Abra nie przewiduje minimalnej wartości zakupów uprawniających Uczestnika Promocji do uzyskania Rabatu.
 9. Rabatem nie będą objęte towary sprzedawane przez Abra w ramach różnych akcji promocyjnych. W celu uniknięcia wątpliwości przez towary sprzedawane przez Abra w ramach akcji promocyjnej rozumie się towary oznaczone w Abra jako promocyjne, wyprzedażowe, przecenione.
 10. Karta Rabatowa nie podlega wymianie na środki pieniężne, nie jest kartą płatniczą, instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektrycznego.
 11. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Rabatowej, po jej wydaniu Uczestnikowi Promocji. Uczestnikowi Promocji nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Stron z tytułu utraty lub zniszczenia Karty Rabatowej. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do wydania duplikatu Karty Rabatowej.
 12. W przypadku nieużycia Karty Rabatowej we wskazanym terminie, Uczestnikowi Promocji nie przysługuje roszczenie o zwrot równowartości kwoty niewykorzystanego Rabatu z Karty Rabatowej w jakiejkolwiek formie.
 13. Towary zakupione na zasadach Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów obowiązujących w Abra. W przypadku zwrotu pełnowartościowego produktu (zgodnie z polityką ABRA o możliwości zwrotu towaru) nabytego z Rabatem, Uczestnik Promocji otrzyma zwrot faktycznie zapłaconej ceny za zwracany towar.
 14. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych, na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny.
 15. Informacja o Promocji zawarta na materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 16. Poprzez udział w Promocji Uczestnik Promocji, akceptuje jej zasady, określone niniejszym regulaminem.
 17. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Promocji, Uczestnik Promocji może, w terminie 7 dni od dnia skorzystania z Promocji, skierować na adres poczty elektronicznej Dewelopera tj. biuro@bsdeweloper.pl
 18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich
 19. Organizatorzy udostępnią do wglądu Regulamin Promocji na stronie internetowej www.bsdeweloper.pl.

BS Deweloper Sp. z o.o.
Biuro Zarządu

Outlet Galeria Graffica,
poziom +3
ul. płk. Lisa Kuli 19, Rzeszów

 

SALON SPRZEDAŻY

© 2018 BS DEWELOPER. Wszelkie prawa zastrzeżone